Mat og klima (ungdomsskolen)

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan matproduksjon påvirker miljø og klima. Elevene skal også reflektere over hvilke valg vi som forbrukere kan ta for å spise mer bærekraftig.

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Mat og helse

 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

Norsk

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette opplegget vil gå over minst to undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene i plenum eller i grupper diskutere hva de vet om matproduksjon med utgangspunkt i klima og miljø. Her er det lurt om elevene noterer ned svarene i form av et tankekart. I hoveddelen skal elevene individuelt lage en presentasjon eller plakat om en valgfri matsort. I siste del av opplegget skal elevene ta utgangspunkt i notatene fra første økt og reflektere over om den nye kunnskapen har påvirket hvordan elevene tenker om mat og klima.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Diskutere hva dere vet om hvordan mat påvirker klima og miljø. Skriv notater eller lag et felles tankekart som dere tar vare på.

 • Hvilke faktorer rundt matproduksjon har påvirkning på klima og miljø?
 • Er det matvarer som er mer klimavennlig enn andre?

Fordypningsoppgave

Lag en presentasjon eller plakat hvor du presenterer en type matsort som produseres i Norge. Dette kan for eksempel være en kjøttype, grønnsak eller frukt.

 • Undersøk hvordan denne typen mat blir produsert i Norge i forhold til et annet land.
 • Undersøk hvordan denne matvaren kan bli produsert mest mulig bærekraftig.

Refleksjonsspørsmål 

Når alle har presenter sine presentasjoner/plakater skal dere se på tankekartet dere lagde i første økt.

 • Har du endret svar på noen av spørsmålene?
 • Er det noe du har lært som har overrasket deg?
 • Kommer kunnskapen du har tilegnet deg til å påvirke hvilken mat du spiser?

Tags