Poteten i Norge

Dette opplegget er et bonusopplegg til Potetprosjektet son kan gjennomføres før, underveis eller etter at prosjektet er avsluttet. Opplegget kan også brukes uavhengig av prosjektet.

Formål

Formålet med økten er å øke elevenes innsikt og kunnskap rundt potetens rolle i norsk landbruk og mattradisjon, og hvilke hensyn som bør tas for at produksjonen skal være mest mulig bærekraftig.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Mat og helse

  • Vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningstime. I oppstarten av undervisningen kan det være lurt å dele elevene inn i grupper eller å la dem jobbe individuelt. Videre i økten skal elevene arbeide med elevoppgavene. Timen avsluttes med at klassen i plenum diskutere spørsmålene elevene har arbeidet med.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Bruk internett og faktaarket for å finne svare på spørsmålene.

  • Hva er grunnen til at potet er en av de grønnsakene det dyrkes mest av i Norge?
  • Hva betyr begrepet bærekraftig når vi snakker om matproduksjon?
  • Hva kan gjøre dyrkingen av grønnsaker og poteter bærekraftig/ikke bærekraftig?

Refleksjonsoppgave

Diskuter i par eller grupper.

  • Hvorfor tror du poteten tradisjonelt sett har vært en så viktig og utbredt mat- og næringskilde for nordmenn?
  • Hva tenker du at bonden må ta hensyn til for å ha en bærekraftig potetproduksjon? Noter ned noen punkter.

Tags