Landbruk og klima

Små endringer i temperatur gir store følger for naturen og hvordan vi skal produsere mat. FNs klimapanel melder at temperaturendringene i verden skjer raskere enn vi tidligere har trodd. Til nå har temperaturen steget med 1 grad. I Norge betyr det blant annet at vinteren blir kortere. FN har regnet ut at dersom vi ikke gjør noen tiltak vil temperaturen fortsette å stige og verden kan bli 4 grader varmere. Dette vil bety tørke, problemer med tilgangen på vann og utrydding av plante- og dyrearter. Årsaken til at temperaturen stiger er klimagassene menneskene skaper.

Klimagassen som gir mest problemer er CO2, som blant annet kommer fra biler, fly og fabrikker som bruker olje, kull og gass. Det kommer også noe klimagasser fra husdyra våre. Kyr, sauer, geiter og griser slipper ut klimagassen metan når de bæsjer, raper og promper. Det er likevel stor forskjell på klimagassene fra biler som går på bensin og diesel og husdyra våre. Klimagassene fra biler tar det minst 200 år før blir halvert i atmosfæren, mens metangassen halveres i atmosfæren på ca 12 år.

Flom kan det bli mer av i fremtiden, som en følge av klimaendringene. Det kan gi store skader på avlingene.

Andre  klimagasser fra landbruket er  lystgass som dannes etter at man har spredd husdyrgjødsel på et jorde, og karbon som  frigjøres fra jorda når man pløyer og harver den opp før man skal så korn eller gras.

Landbruket skal redusere klimagassutslippene

Gjennom FN har over 150 land signert en avtale om at temeraturen i verden ikke skal øke mer enn 1,5 grader. Avtalen kalles Parisavtalen. Skal vi få til det, må vi allerede i 2030 slippe ut bare halvparten av den mengden klimagasser vi slipper ut i dag. Det står i Parisavtalen at de tiltaka vi gjennomfører ikke skal føre til at det produseres mindre mat.

Ettersom det er veldig viktig for bonden at temperaturen i verden ikke øker skal landbruket være med å redusere klimagassutslippene. Dette skal skje på en måte som ikke setter verdens matproduksjon i fare.

I landbruket vil man bidra til å redusere klimagassutslippene ved å:

  • Fôre dyra på en mer klimavennlig måte.
  • Bruke mindre drivstoff av olje, og heller bruke maskiner som går på biodrivstoff, biogass, hydrogen eller strøm.
  • Utnytte husdyrgjødsla bedre.
  • Binde mer karbon i jorda, og bidra til at det blir mindre karbon i atmosfæren.