Ekspert på dyr

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om dyrene som finnes på en norsk gård, hva vi får fra dem og hvordan man kan drive matproduksjon med hensyn til god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
  • Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
  • Holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

Gjennomføring av undervisningen

Dette opplegget er todelt og vil gå over minst to undervisningstimer. I først økt skal elevene velge seg et husdyr som brukes til matproduksjon i Norge og finne informasjon om dette dyret. Dyrene elevene kan velge mellom er: ku, gris, høne, sau eller geit. I andre økt er det lagt opp til at klassen skal dra på ekskursjon til en lokal gård for å se hvordan dyrene lever. Undersøk muligheten for å besøke en besøksgård som har flere ulike husdyr. På gårdsbesøket er det lagt opp til at elevene skal intervjue bonden om dyret de har valgt. Her kan det være lurt å lage grupper med  2-3 elever som har det samme dyret. Arbeidet skal munne ut i en presentasjon hvor elevene individuelt eller i grupper skal fortelle om det valgte dyret for resten av klassen.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Velg deg ut et husdyr som brukes til matproduksjon i Norge.
  • Lag en tegning av dyret i midten av arket.
  • Bruk heftene eller internett til å finne informasjon om dyret du har valgt.
  • Skriv ned noen punkter rundt tegningen hvor du forteller om dyret.

Fordypningsoppgave

Arbeid i grupper.

  • Intervju bonden om hva som må til for at dyret dere har valgt skal ha det bra. Noter ned minst to ting som bonden må gjøre.
  • Sett sammen informasjonen du har funnet til en liten presentasjon.

Tags