Bioenergi (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om bioenergi og hvorfor dette er en fornybar energikilde.

Kompetansemål

Naturfag

 • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
 • ​Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Norsk

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på 1-2 undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene individuelt reflektere rundt fornybar energi og bioenergi. Diskuter svarene i plenum med et spesielt fokus på elevenes tanker rundt bioenergi som en fornybar energikilde. I fordypningsoppgaven skal elevene lage en presentasjon eller plakat om bioenergi. Dette kan gjøres i grupper, par eller individuelt.

Elevoppgaver

Refleksjonsspørsmål

Lag et tankekart hvor «fornybar energi» står i midten. Arbeid individuelt med spørsmålene under.

 • Hva tenker du når du hører ordene «fornybar energi»?
 • Hva skal til for at energi er fornybar?
 • Hva slags former for fornybar energi har vi?
 • Hva tenker du når du hører ordet «bioenergi»?

Diskuter svarene i plenum.

Fordypningsoppgave

Lag en presentasjon om bioenergi. Ta utgangspunkt i punktene under.

 • Forklar hva som menes med at bioenergi er fornybar.
 • Forklar hvordan bioenergi lages.
 • Undersøk hvordan fornybar energi skiller seg fra ikke-fornybar energi.
 • Undersøk om det finnes noen ulemper med bruken av bioenergi.

Tags