Bonden før og i dag

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om bondens funksjon i samfunnet før og i dag.

Kompetansemål

 Samfunnsfag

  • Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
  • Gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. I første del av økten skal elevene sammenligne Norge for 150 år siden opp mot i dag. Dette kan de gjøre individuelt eller i par. Ta utgangspunkt i sysselsetting, bosetningsmønster og hvordan man livnærte seg. Videre skal elevene reflektere over forskjellene mellom de to tidsperiodene gjennom diskusjon i par eller grupper. Avslutt med å diskutere spørsmålene i plenum.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Bruk internett, bøker eller faktaarket for å undersøke hvordan folk i Norge levde på slutten av 1800-tallet i forhold til i dag.

  • Hvor stor andel av befolkningen er bønder?
  • Hvordan får befolkningen tilgang til mat?
  • Hvor bor befolkningen?

Fordypningsoppgave

Diskuter i grupper eller par.

  • Hvordan har Norge endret seg siden 1870-årene? Ta utgangspunkt i hva folk jobber med, hvor folk bor og hvordan befolkningen livnærer seg.
  • Hvorfor er det langt færre bønder i dag enn for 150 år siden?
  • Hvorfor er det nødvendig at vi har bønder som produserer mat for oss?

Tags