Bondens funksjon i samfunnet (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om, og reflektere over bondens funksjon i samfunnet før og i dag.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
  • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

Norsk

  • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
  • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som vil strekke seg over minst to undervisningsøkter. I opplegget er det lagt opp til at elevene skal lage en presentasjon hvor de tar for seg hvordan bondens arbeid har endret seg i takt med samfunnet de siste 120 årene. Avslutt opplegget med å holde presentasjonene. Et alternativ til presentasjoner er å la elevene arbeide med punktene i arbeidsoppgaven og avslutte økten med å diskutere svarene i grupper.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Det er ikke mer enn 120 år siden store deler av den norske befolkningen var bønder. I dag er det bare rundt 2% av den yrkesaktive befolkningen som jobber med å produsere mat. Lag en presentasjon med utgangspunkt i utviklingen av landbruket fra 1900-tallet og frem til i dag.

  • Drøft hvorfor det har blitt færre bønder siden starten av 1900-tallet.
  • Drøft hvordan nedgangen har påvirket bosetningsmønster, økonomi og landskap.
  • Drøft hvorfor vår samfunnsstruktur er avhengig av bønder.

Tags